Nowe metody wysyłki - GLS, InPost, Paczkomaty 24/7

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, nie jest zatem źródłem obowiązków dla Klientów sklepu internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Ewa Denel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zwierzęcy Paśnik Ziołowy Denel Ewa (zwany dalej Administratorem) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Miejsce wykonywania działalności/adres do doręczeń: Lubanów 40, 98-235 Błaszki, NIP 827-231-44-26, REGON 367704923, adres e-mail: ziola.michal@gmail.com.

1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych, przetwarzane przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2.2. Cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży,

2.2.2. spełnienie obowiązku prawnego (np. wystawienie faktury sprzedaży),

2.2.3. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych:

2.3.1. Przesyłka kurierska – Administrator udostępnia dane osobowe Klienta podmiotowi zajmującemu się obsługą informatyczną sklepu internetowego należącego do administratora danych oraz wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi zajmującemu się obsługą informatyczną sklepu internetowego należącego do administratora danych oraz podmiotom obsługującym płatności.

2.4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego, należą do nich:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

– adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

– numer telefonu kontaktowego,

– adres email.

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5. Podanie danych, o których mowa w punktach powyżej jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy w Sklepie Internetowym oraz do spełnienia obowiązku na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) lub/i w celach marketingowych. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) o podatku od towarów i usług. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz innych aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest spełnienie obowiązku prawnego, konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Klient Sklepu Internetowego ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do przenoszenia danych, do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

4.2. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub Administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.3. Osobą odpowiedzialną za dane osobowe jest Administrator w osobie Ewy Denel, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zwierzęcy Paśnik Ziołowy Denel Ewa. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ziola.michal@gmail.com.

4.4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego, tj. minimum 5 lat lub dłużej, do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

4.6. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Rozporządzenia RODO dostępne jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

5.2. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną tj:

5.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu loginu i hasła.