Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, nie jest zatem źródłem

obowiązków dla Klientów sklepu internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest

Ewa Denel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zwierzęcy Paśnik Ziołowy Denel Ewa

(zwany dalej Administratorem) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Miejsce wykonywania działalności/adres do doręczeń: Lubanów 40, 98-235 Błaszki, NIP 827-231-44-

26, REGON 367704923, adres e-mail: ziola.michal@gmail.com.

1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych aktów wykonawczych wydanych na ich

podstawie i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr

144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem,

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których

dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych, przetwarzane przez Administratora wynikają z działań

podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2.2. Cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży,

2.2.2. spełnienie obowiązku prawnego (np. wystawienie faktury sprzedaży, rozpatrywania reklamacji),

2.2.3. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych:

2.3.1. Przesyłka kurierska /pocztowa – Administrator udostępnia dane osobowe Klienta podmiotowi

zajmującemu się obsługą informatyczną sklepu internetowego należącego do administratora danych

oraz wybranemu przewoźnikowi, urzędowi pocztowemu lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na

zlecenie Administratora.

2.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

podmiotowi zajmującemu się obsługą informatyczną sklepu internetowego należącego do

administratora danych oraz podmiotom obsługującym płatności.

2.4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego,

należą do nich:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

– adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

– numer telefonu kontaktowego,

– adres email.

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę

firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5. Podanie danych, o których mowa w punktach powyżej jest dobrowolne, ale może być niezbędne

do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy w Sklepie Internetowym oraz do spełnienia

obowiązku na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1221) lub/i w celach marketingowych. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy

danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu

Internetowego. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na

podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) o podatku od

towarów i usług. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz b) i zgodnie z

treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

oraz innych aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu

Internetowego danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest spełnienie obowiązku prawnego,

konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej

zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych

produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Klient Sklepu Internetowego ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do przenoszenia danych, do wycofania zgody w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

4.2. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu

bezpośredniego własnych produktów lub Administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.3. Osobą odpowiedzialną za dane osobowe jest Administrator w osobie Ewy Denel, prowadzącej

działalność gospodarczą pod nazwą Zwierzęcy Paśnik Ziołowy Denel Ewa. W przypadku pytań

dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

ziola.michal@gmail.com.

4.4. Dane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej

zakończeniu w celach związanych z:

– dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez

okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),

– wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych 

i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął

termin płatności podatku), do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

4.5. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie jego

danych osobowych dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Rozporządzenia RODO dostępne jest pod adresem: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych

danych osobowych a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem

obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

5.2. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i

modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną tj:

5.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu loginu i hasła.